Biorąc udział w projekcie Akademii Przywództwa Liderzy RP potwierdzasz, że zapoznałaś/-eś się z poniższymi warunkami przetwarzania danych osobowych i  je akceptujesz.

 

Klauzula informacyjna

Stowarzyszenia Rozwoju Technologii, Energetyki

i Ochrony Środowiska

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska, ul. Storczykowa 11, 87-162 Złotoria
 2. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: kontakt@rteios.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w projekcie „Akademia Przywództwa Liderzy RP” w tym w szczególności w związku z realizacją celów szkoleniowych, dydaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji tego programu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych. Dane pozyskiwane w związku z projektem mogą być także przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady projekt jest jawny (m.in. Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia projektu pod nazwą „Akademia Przywództwa Liderzy RP”.
 6. Posiada Pani/Pan:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać maila na adres: kontakt@rteios.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.
 4. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Panią/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.