REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Liderzy RP – Akademia Przywództwa”

 

 

 • 1

Informacje o Programie

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Programie „Liderzy RP – Akademia Przywództwa”, zwanym dalej „Programem” lub „Akademią”.
 2. Projekt pt. „Liderzy RP – Akademia Przywództwa”, nr 55/PROO/1a/2021, jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska.
 3. Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
 4. Obszarem realizacji Projektu jest województwo mazowieckie, śląskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie oraz łódzkie .
 5. Okres realizacji Projektu: 04.2022- 11.2022.
 6. Program skierowany jest do osób aktywnie udzielających się w życiu publicznym, organizacji pozarządowych, działających w ruchach społecznych, think-tankach, czy środowiskach naukowych. Ponadto są studentami lub w momencie przystąpienia do programu są uczniami klasy maturalnej.
 7. Program obejmuje swym zakresem organizację 6 warsztatów na terenie Warszawy, Katowic, Krakowa, Torunia, Wrocławia oraz Łodzi. Każdy z warsztatów obejmuje dwa bloki zajęciowe stacjonarnie w wybranym miejscu oraz dwa w formie zdalnej. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

W trakcie warsztatów zostaną wyłonieni najlepsi kandydaci którzy będa mieli możliwość wziąć udział w finałowym spotkaniu, które odbędzie się (data) w Warszawie. Podczas jego trwania kandydaci będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności pozyskane na wcześniejszych warsztatach.

 1. Udział w Programie jest bezpłatny. Co oznacza że uczestnik warsztatów nie ponosi żadnych kosztów podczas jego uczestnictwa.
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska zastrzega sobie prawo zmiany terminu i trybu prowadzenia stacjonarnych finałowych warsztatów, o którym mowa w ust. 7, jeżeli będzie to uzasadnione ograniczeniami lub zakazami wynikającymi ze stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego.

 

 

 • 2

Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Programu

 

 1. Do procesu rekrutacji do Programu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które:
 2. a) w dniu przystąpienia do warsztatów znajdować się będzie minimum w klasie maturalnej,
 3. b) złożą wymagane dokumenty aplikacyjne w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 23:59.
 4. Informacja o naborze uczestników do Programu zostanie udostępniona na stronie https://liderzyrp.org/, na facebooku https://www.facebook.com/LiderzyRP oraz na social mediach Stowarzyszenia https://www.instagram.com/liderzyrp/ ; https://mobile.twitter.com/LiderzyRP .
 5. W każdym z miast do projektu zostanie zaproszonych 20-25 uczestników.
 6. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy w terminie do 30 września 2022 r. wypełnić Formularz Zgłoszeniowy online, udostępniony w ogłoszeniu o rekrutacji na stronie internetowej Stowarzyszenia,

 

 

 • 3

Rekrutacja do Programu

 

 1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzą: Koordynator Programu i Komisja Rekrutacyjna składająca się z: członków Zespołu Stowarzyszenia Rozwoju Technologii, Energetyki i Ochrony Środowiska, przedstawicieli partnerów merytorycznych i strategicznych Program

 

 1. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w Programie kobiet i mężczyzn.
 2. Rekrutacja do Programu prowadzona będzie między 01.08.2022 r. a 30.09.2022 r. w następujących etapach:
 3. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów/kandydatki drogą elektroniczną: wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego w ogłoszeniu o rekrutacji na stronie internetowej Stowarzyszenia do dnia 30 września 2022 r. do godz. 23:59;
 4. weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów/kandydatek do Programu Liderzy RP. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku braków formalnych kandydat/kandydatka mogą zostać poproszeni o uzupełnienie brakujących dokumentów;
 5. po dokonaniu weryfikacji formalnej dokumentów aplikacyjnych i ocenie Formularza Zgłoszeniowego, osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane droga mailową.
 6. W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana     wystarczająca liczba  miejsc w Akademii, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych przez Koordynatora Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej Programu.
 7. Złożone przez kandydatów/kandydatki dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

 

 

 • 4

 Warunki uczestnictwa w Programie

 

 1. Uczestnikiem Programu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Programie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Rezygnacja uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie jest możliwa w terminie do dnia 6 października 2022 r.
 3. Rezygnacja z udziału w Programie wymaga pisemnego oświadczenia uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie. Oświadczenie powinno być dostarczone na adres mailowy: kontakt@rteios.pl
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie dopuszcza się możliwość rekrutacji osób z listy rezerwowej poza ustalonymi terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.

 

 

 • 5

 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Po zakończeniu Programu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w Akademii Liderów RP.
 2. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać mailowo: kontakt@rteios.pl.